Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Zápisy do mateřských škol

Zápisy k předškolnímu vzdělávání do jednotlivých mateřských škol Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace, Třinec, U splavu 550 proběhnou v termínu:

od 4. května 2020 do 15. května 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Proto žádáme rodiče, aby upřednostnili podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, nebo poštou.
V krajním případě je možné osobní podání v jednotlivých mateřských školách.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (datová schránka školy je kjpkkuw),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu  jmzs@seznam.cz  (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou na adresy jednotlivých mateřských škol:

MŠ U Splavu 547, 739 61 Třinec,

MŠ Staré Město (Borek) 349, 739 61 Třinec,

MŠ Konská (Podlesí) 419, 739 61 Třinec,

 

4. osobní podání na jednotlivých mateřských školách ve dnech:

pondělí          04. 05. 2020         10.00 – 12.00 hodin

úterý              05. 05. 2020        14.00 – 16.00 hodin

pondělí          11. 05. 2020         10.00 – 12.00 hodin

úterý             12. 05. 2020          14.00 – 16.00 hodin

 

V případě osobního podání žádosti budou rodiče vpouštěni do MŠ pouze jednotlivě v roušce.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce
dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19
odst. 3 správního řádu),

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

• jméno a příjmení tohoto zástupce,

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Všechny tyto náležitosti obsahuje tiskopis

„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“. (ke stažení níže)

 

K přihlášce do MŠ U splavu je nutno vyplnit „Dotazník MŠ U splavu“.
(ke stažení níže)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (ke stažení níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy
či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat
po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly
do 31. 08. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

Žádost o individuální vzdělávání dítěte (ke stažení níže) předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději do 31. 05. 2020.

 

Registrační číslo vašeho dítěte Vám bude zasláno emailem, nebo osobně
při předání přihlášky.